Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00023466/3

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-12-13 godz. 09:30
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00023466/3
Cena wywoławcza: 28 125,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022,775511099,775511101  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 287/22
   
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00023466/3
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  13-12-2022r. o godz.09:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 50/100 części w prawie własności  nieruchomości położonej  na terenie rozproszonej zabudowy zagrodowej, strefy peryferyjnej gminy Lewin Brzeski, w bliskiej odległości od centrum miejscowości (200 m w linii prostej). W najbliższym otoczeniu zlokalizowane budynki jednorodzinne, gospodarcze, drobne punkty usługowe oraz tereny niezabudowane oczekujące na proces urbanizacji. W aktualnym stanie użytkowania działka stanowi teren zabudowany wolnostojącym, niepodpiwniczonym, jednokondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, budynkiem gospodarczym (magazynek pszczelarski). Obiekt wybudowany w latach 50-tych, o konstrukcji murowanej, ze stropodachem, krytym eternitem, z elewacją tynkowaną, o powierzchni użytkowej 34,07 m2. Na działce usytuowany jest także garaż z wiatą, o łącznej powierzchni użytkowej 27,47 m2. W obrębie działki usytuowany jest również gołębnik o konstrukcji drewnianej, nietrwale związany z gruntem. Działka posiada kształt regularny, w formie trapezu. Teren nieogrodzony i niezagospodarowany. Występuje możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej (na dzień oględzin działka nieuzbrojona). Nieruchomość położona przy drodze gruntowej, łączącą się z drogą wojewódzką DW 459.
należącej  do dłużnika: Andrzej Deja
położonej: 49-340 Lewin Brzeski, Skorogoszcz, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00023466/3
 
Suma oszacowania udziału w wysokości 50/100 części nieruchomości wynosi 37 500,00zł, zaś cena wywołania w/w udziału  jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  28 125,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 750,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.