Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Komornik wykonuje czynności urzędowe w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 21; czynności rozpoczęte przed godz. 21 mogą być kontynuowane, jeśli ich przerwanie może znacznie utrudnić egzekucję. Prowadzenie czynności w dni ustawowo wolne od pracy oraz w porze nocnej wymaga zgody prezesa właściwego sądu rejonowego.

Komornik wykonuje czynności urzędowe osobiście lub upoważnia do tego asesorów i aplikantów zatrudnionych w kancelarii.

Komornik zajmuje się:

  • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
  • wykonywaniem innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
  • sporządzaniem protokółu stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia,
  • ma prawo doręczenia zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów, zażaleń i innych dokumentów (za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem jego daty),
  • ma również prawo sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, na wniosek organizatora licytacji
  • ma także prawo weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.