Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00015317/5

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-10-20 godz. 12:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00015317/5
Cena wywoławcza: 888 000,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022,775511099,775511101  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 1123/02
 
OBWIESZCZENIE  O DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00015317/5 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-10-2022r. o godz. 12:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się druga licytacja nieruchomości działek położonych w obrębie Śmiechowice, w gminie Lubsza, w powiecie brzeskim, w województwie opolskim. Śmiechowice to niewielka wieś, oddalona ok. 12 km od Brzegu. Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszej opinii jest usytuowana w oddaleniu od zabudowy mieszkalnej, na peryferiach wsi. W jej najbliższym otoczeniu dominują wody stojące, lasy, grunty orne. Opisywany obiekt znajduje się na granicy Stobrawskiego Parku Narodowego. Dojazd do szacowanej działki odbywa się po drodze gruntowej, bez ograniczeń w ruchu. Teren jest uzbrojony w sieci elektryczne, wodne i telefoniczne.
  Opis działki nr 159/1
Jest to działka z karty mapy 1, obręb Śmiechowice. W skład użytków rolnych wchodzą : 
- tereny rolne zabudowane B-RV-0.5100 ha, - wody stojące Ws-11,1000 ha.
Całkowita powierzchnia działki 11,6100 ha. Od północy działka graniczy z drogą dojazdową, od wschodu – ze Stobrawskim Parkiem Narodowym.
Działka jest w części zabudowana następującymi budynkami :
- budynkiem mieszkalno-magazynowym,- dwoma budynkami chlewni,- bud. mieszalni pasz i magazynów
Powierzchnia budynku mieszkalnego - 110,0m2, pow.uż.mieszalni pasz i magazynów - 567,69 m2
Budynki chlewni – 396,0 m2. 
Uzbrojenie techniczne stanowią sieci elektryczne, wodne i teletechniczne. Działka jest ogrodzona. Na działce zlokalizowano również drogi dojazdowe oraz prace manewrowe i składowe. Działka jest ogrodzona.
Opis działki nr 160/3.
Jest to działka z karty mapy 1, obręb Śmiechowice. W skład gruntu wchodzą :
- grunty orne klasy RIVb-1,0670 ha i RV-7,0655 ha,- wody stojące Ws-7,8700 ha.
Grunty ty od południa i północy graniczą z drogami dojazdowymi a od zachodu gruntami rolnymi. 
W skład nieruchomości wchodzą budynki o charakterze mieszkalno – magazynowo -hodowlanym. Całkowita powierzchnia zabudowy budynków wynosi 1324 m2.
Opis byłych stawów wchodzących w skład nieruchomości.
Są to dwa stawy rybne z zastawką na rzece Śmieszce. Na terenie przyległym znajduje się również towarzysząca infrastruktura.
Hodowla karpia odbywała się niegdyś w czterech stawach :
- dwa stawy o łącznej powierzchni 11,1000 ha – na działce nr 159/1,
- dwa stawy o powierzchni 7,8700 ha- na działce nr 160/3.
Obecnie gospodarka rybna nie jest prowadzona. 
W Wypisie z rejestru gruntów wpisano dzierżawę związaną z jednostką rejestrową na rzecz innej osoby.
należącej  do dłużnika: Józef Hawryluk, Krystyna Hawryluk
położonej: 49-322 Czepielowice, Smiechowice 37 A, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00015317/5
  
Suma oszacowania wynosi 1 332 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    888 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 133 200,00zł. 
 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.