Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00031255/0

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-10-20 godz. 11:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00031255/0
Cena wywoławcza: 168 670,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022,775511099,775511101  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 1123/02
  
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00031255/0  
 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-10-2022r. o godz. 11:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej budynek hodowlany w gospodarstwie rolniczym, położonym w Śmiechowicach w Gminie Lubsza na działce nr 160/4 o powierzchni 2,1475 ha przy czym część działki na której zlokalizowany jest budynek  posiada areał 0,8849 ha.  Pozostała część działki to grunty klasy RIVb-0,6106 ha oraz RV-0,6520 ha.  Na części działki zabudowanej  posadowiony jest budynek hodowlany do tuczu trzody chlewnej . Budynek wzniesiono po 1997 roku w systemie tradycyjnym, jako parterowy, murowany z dachem dwuspadowym o małym stopniu nachylenia połaci dachowych. Powierzchnia zabudowy budynku-1512,00m2, powierzchnia użytkowa - 1380,00m2. Obiekt nie jest użytkowany. 
należącej  do dłużnika: Paweł Hawryluk
położonej: 49-322 Czepielowice, Smiechowice 37 A, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00031255/0
 
Suma oszacowania wynosi 253 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi    168 670,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 300,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.