Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Pojazd trakcyjny- lokomotywa spalinowa towarowa typ M62 1972r.

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-02-15 godz. 11:00
Przedmiot sprzedaży: Pojazd trakcyjny- lokomotywa spalinowa towarowa typ M62 1972r.
Cena wywoławcza: 3 019 342,00
Opis:

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI    KM 1862/21
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-02-2022r. o godz. 11:00 pod adresem: 69-110 Rzepin, ul. Celna 78 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
 
                                               Lp. Nazwa ruchomości                 Ilość                Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Pojazd trakcyjny - lokomotywa spalinowa towarowa 
typ M62, rok prod. 1972, nr fabr. 1286, wyprodukowany                1 [szt.]                 4 025 790,00  *)          3 019 342,50*)
przez Fabryka Lokomotyw Ługańsk (d. ZSRR), posiadający 
identyfikator pojazdu kolejowego 92 51 3 630 441-5 PL-KUBA,
na który wydano świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu
pojazdu kolejowego nr T/2008/0125, świadectwo sprawności
technicznej nr 18/LS/2020 ważne do dnia 23-08-2028 r. na
przebieg 492 465 km.
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) kwota brutto zawiera podatek VAT
 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją istnieje możliwość zapoznania się w kancelarii komornika z operatem szacunkowym ww. ruchomości sporządzonym przez biegłego sądowego.
 
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33 o nr: 51 1050 1490 1000 0092 6092 8941.
Rękojmi nie składa się ,jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługje wierzytelność o watości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, a drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
 
Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
 
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.