Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00022521/0

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-04-27 godz. 09:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00022521/0
Cena wywoławcza: 124 500,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  GKm 14/19
 
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00022521/0
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-04-2021r. o godz.09:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - byłego pawilonu handlowego, położonego wŁosiowie, przy ul. Głównej 113 B, 
Gmina Lewin Brzeski, Powiat Brzeski. Funkcja działki w miejscowym planie zagospodarowania gminy to usługi komercyjne, w tym budynek handlowy  o powierzchni sprzedażowej poniżej 500 m2, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Budynek wzniesiony w latach 60-tych XX wieku położony jest na działce nr 374/4 am. 1 o powierzchni 0,1270 ha. Budynek wzniesiono jako szkieletowy, z wypełnieniem płytami warstwowymi, ściankami działowymi z płyt G-K, z dachem płaskim, krytym papą, stolarką okienną drewnianą.
Budynek jest podzielony tak, że można utworzyć dwa lokalu użytkowe. Ponadto posiada zaplecze magazynowe, biurowo – socjalne oraz kotłownię – z piecem na opał stały (w miejscowości jest gaz, można więc zamienić na ogrzewanie z pieca gazowego). 
Powierzchnia zabudowy – 204,00 m2, powierzchnia użytkowa – 158,50 m2. Posesja została niedawno ogrodzona płytami betonowymi na słupkach żelbetowych. Na posesji znajduje się szczątkowe utwardzenie asfaltowe, betonowe i z gruzu betonowego. 
Miejscowość Łosiów jest wsią, przy trasie krajowej Brzeg - Opole. 
    dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00022521/0
Suma oszacowania wynosi 166 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi    124 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 600,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33,   51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.