Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00002018/5

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-04-14 godz. 09:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00002018/5
Cena wywoławcza: 53 512,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 638/19
  
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00002018/5
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  14-04-2021r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się pierwsza licytacja  1/2 niewydzielonej części nieruchomości - działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi – nr 523 a.m. 1,o powierzchni 0,1000 ha. Budynki, wzniesiono w 1945 roku, w systemie tradycyjnym jako murowane z więźbą dachową drewnianą, krytą dachówką.  Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego – wg deklaracji podatkowej - 168,00 m2 Faktycznie jest to kuchnia z częścią pokojową , dwa pokoje, przedsionek, łazienka, kotłownia i komórki – o powierzchni użytkowej - 96,70 m2.W budynku, na części mieszkalnej wymieniono pokrycie dachu, wyremontowano łązienkę i założono centralne ogrzewanie z kotłem na opał stały. Na posesji zanajduję się także część gospodarcza w budynku głównym oraz była stodołą (na granicy z sąsiadem).
położonej: 49-332 Olszanka, Czeska Wieś, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00002018/5.
 
Suma oszacowania 1/2 części nieruchomości wynosi 71 350,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    53 512,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest   7 135,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.