Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00031255/0

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-01-28 godz. 10:30
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00031255/0
Cena wywoławcza: 160 670,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 246/04
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00031255/0
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  28-01-2021r. o godz.10:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 61, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej budynek hodowlany w gospodarstwie rolniczym, położonym w Śmiechowicach w Gminie Lubsza na działce nr 169/4 o powierzchni 2,1475ha przy czym część działki na której zlokalizowany jest budynek  posiada areał 0,8849ha.  Pozostała część działki to grunty klasy RIVb-0,6106 ha oraz RV-0,6520 ha.  Na części działki zabudowanej  posadowiony jest budynek hodowlany do tuczu trzody chlewnej . Budynek wzniesiono po 1997roku w systemie tradycyjnym, jako parterowy, murowany z dachem dwuspadowym o małym stopniu nachylenia połaci dachowych. Powierzchnia zabudowy budynku-1512,00m2, powierzchnia użytkowa - 1380,00m2. 
położonej: 49-314 Śmiechowice, Śmiechowice 37A, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00031255/0
 
Suma oszacowania wynosi 241 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi    160 670,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  24 100,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.