Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00000409/9

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-10-20 godz. 12:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00000409/9
Cena wywoławcza: 86 250,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul.1 Maja 5
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 95/11
  
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00000409/9
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-10-2020r. o godz. 12:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 58 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości- działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi – na działce nr 148a.m. 1,o powierzchni 0,2200 ha. W skład nieruchomości wchodzi również działka nr 243/2 a.m. 2 o powierzchni 1,0000 ha – rola RIVa i RIVb.Budynek, wzniesiono przed 1945 rokiem, w systemie tradycyjnym jako murowany z więźbą dachową drewnianą, krytą dachówką.  Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego – 150,00 m2 (parter – dwa pokoje i kuchnia, piętro – trzy pokoje).
Budynek od kilku lat nie jest zamieszkały. Obecny stan techniczny i użytkowy budynku – bardzo zły (w części korytarza – nawet brak  dachu, zaś fundamenty i mury zawilgocone i zmurszałe). Kwalifikuje się on do rozbiórki (jednakże ze względu na wpis budynku do Gminnej ewidencji zabytków – należałoby uzyskać zgodę Powiatowego Konserwatora zabytków) lub do kapitalnego remontu. Na posesji znajdują się również budynki towarzyszące gospodarcze i byłe budynki inwentarskie.  
położonej: 49-332 Olszanka, Pogorzela 65, 
 dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00000409/9
 
Suma oszacowania wynosi 115 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi    86 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 500,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać wkancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.