Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ułamkowej części nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-07-27 godz. 11:30
Przedmiot sprzedaży: Obwieszczenie o pierwszej licytacji ułamkowej części nieruchomości
Cena wywoławcza: 10 763,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00020202/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 1013 (6)  Kodeksu postępowania cywilnego w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-07-2020 r. o godz. 11:30 w kancelarii komornika pod adresem: BRZEG, ul.1 Maja 5/2 odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 część nieruchomości niezabudowanej położonej pod adresem: 49-313 Lubsza K.Brzegu, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1B/00020202/4 o powierzchni 800 m2 ( sprzedaży podlega 1/2 części tj. 400 m2 ), przysługującej dłużnikowi.

Jest to działka nr 815 am. 1 o całkowitej  powierzchni 800 m2 ( sprzedaży podlega udział 1/2 w nieruchomości tj. 400 m2 ), położona poza częścią centralną wioski ( Lubsza Osiedle ), przy ul. Cichej - ok 100 metrów od drogi wojewódzkiej Brzeg - Namysłów.

Funkcja w miejscowym planie zagospodarowania gminy - budownictwo mieszkaniowe - jednorodzinne. Uzbrojenie terenu średnie. W terenie istnieje instalacja wodno - kanalizacyjna oraz elektryczna, brak jest instalacji gazowej ( nie istnieje sieć gazowa w terenie ).

Suma oszacowania 1/2 części wynosi 14 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 10 763,00 zł.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 435,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy wpłacić na rachunek bankowy komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941

W kancelarii mieszczącej się: 49-300 Brzeg, ul.1 Maja 5 /2 można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać po wczesniejszym ustaleniu z komornikiem.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jedna cena nabycia przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych , przy czym resztę ceny , na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu albo dniach wolnych od pracy ( art.871 kpc)

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

( art. 953 § 1 pkt 6,7,8 w związku z art. 1013' § 3 kpc) .

Stosownie do treści art. 2a ust 3 pkt 9 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2019.1362) ograniczenia wynikające z treści art. 2a ust.1 oraz 2 tj.

1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3.

nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej w toku postępownaia egzekucyjnego i upadłościowego.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ukur jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku: 1) zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub 2) jednostronnej czynności prawnej, lub 3) orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, lub 4) innej czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego, w szczególności: a) zasiedzenia nieruchomości rolnej, dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem jest nieruchomość rolna lub gospodarstwo rolne, b) podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego – Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości. Tym samym zgodnie z art.4 ust.5 ukur do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 3 ust. 10 i 11 oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu, z tym że: zawiadomienia dokonuje: a) nabywca – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, b) sąd, organ administracji publicznej lub organ egzekucyjny – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, c) nabywca nieruchomości rolnej – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, d) spółka nabywająca nieruchomość rolną – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b. Do zawiadomienia dołącza się wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości rolnej stanowiącej przedmiot nabycia.

 

 

 

Komornik Sądowy

Mateusz Dobrakowski